:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองการประปา
นายชัชวาล สรานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.ผอ.กองการประปา
นางสาวรัตนาวดี หมื่นคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
นายอนุชา วงศ์เกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิพัฒน์ พทธเวช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรวัตร โพธิ์นอก
พนักงานจ้างทั่วไป