:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
น.ส.วรินทร์ดา วงศ์เขาอ่อน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวรัตนา วงศ์นาป่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางขนิษฐา มาลีวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายก่อการ สร้อยระย้า
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์