:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
สำนักปลัดเทศบาล
จ่าเอกแสวง ตระการจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเพชรลัดดา วงศ์กลิ่นกรุด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายนพกนก เพ็ชร์สุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางณิชชา ประวัติวงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายนพดล วงศ์คงดี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางศันสนีย์ นวมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางกรวัลล์ พูนสวัสดิ์พงศ์
ลูกจ้างประจำ
นางธนธรณ์ เชื้องวงทอง
ลูกจ้างประจำ
นางสาวนงนุช วงศ์เกิด
ลูกจ้างประจำ
นายสมภพ บุญใส่
ลูกจ้างประจำ
นายถาวรณ์ เร่งร้อน
ลูกจ้างประจำ
นายสมพงศ์ วิทยานุกรณ์
ลูกจ้างประจำ
นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เกิดลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวโสรยา แขวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุดมสุข สรรพกิจ
พนักงานขับรถยนต์
นายกำจร ศิริเล็ก
พนักงานดับเพลิง
นายสมเกียรติ หมื่อคีรี
พนักงานดับเพลิง
นายสมเจตน์ สำนักวิชา
พนักงานดับเพลิง
นายพิทักษ์ แว่นมณี
พนักงานดับเพลิง
นายมนตรี พิมราช
พนักงานดับเพลิง
นายรัตนวัชร์ ธนกฤษฎิ์หิรัญ
พนักงานดับเพลิง