:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสำเนียง บุญรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลกองดิน
นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม
รองปลัดเทศบาลตำบลกองดิน
จ่าเอกแสวง ตระการจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
น.ส.วรินทร์ดา วงศ์เขาอ่อน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววิริญญา​ ขุนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ผอ.กองการประปา
นายนิติธร แสงประทีป
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชัชวาล สรานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง