:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิติธร แสงประทีป
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก.ปลัดเทศบาลตำบลกองดิน
จ่าเอกแสวง ตระการจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
น.ส.วรินทร์ดา วงศ์เขาอ่อน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายชัชวาล สรานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.ผอ.กองการประปา
นางสาวพิรญาณ์ ทรัพย์สะสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง