:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
ข้อมูลผู้บริหาร
นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว
นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน
โทร : 093-669-5695
นายดิเรก เร่งร้อน
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-292-3808
นายอภินันท์ ประเสริฐวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 083-525-3808
นายวีระ พานทอง
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 081-292-6898
นายประจักษ์ ใจผ่อง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 086-150-4947
นายสำเนียง บุญรัตน์ ป
ปลัดเทศบาล
โทร 089-7548897
นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม
รองปลัดเทศบาล
โทร 081-7233962