:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองช่าง
นายชัชวาล สรานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุบิน ขนิษฐ์ทอง
นักวิชาการสวนสาธารณะ
นายอานัติ นิตยสกุล
ลูกจ้างประจำ
นางชุติมา ผิวขาว
ลูกจ้างประจำ
นางสาวอารีรัตน์ มิ่งมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสงกรานต์ ท่าอิฐ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเล็ก พุทธศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายศรเทพ ตามระภาพ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนารัตน์ ใจผ่อง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิพิษฐ์ กิจจานนทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเอกกร เพ็ชรสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนดล ถนอมวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป