:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองการศึกษา
จ่าเอกแสวง ตระการจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
นางสาวดัชณีย์ เมตตา
สันทนาการ
น.ส.ปุญชรัสมิ์ เซียสวัสดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววารุณี บุญยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรุจิวรรณ พัวสวัสดิเทพ
ผู้ดูแลเด็ก