:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
สมาชิกสภาเทศบาล
นายศักดิ์ชาย ทรัพย์สะสม
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรศักดิ์ เจริญวงศ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายเสกสัน มาระบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวญาณินท์ ตากมัจฉา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวินัย แสงสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเจริญ บำรุงกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญช่วย ใจผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพิชัย ชูราบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนิคม สำนักวิชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวัจนะ ผุดผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนฤนาท วงศ์นาป่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายถาวร กะหมายสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2