:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกองดิน

                 เทศบาลตำบลกองดิน  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6  ด้าน  ประกอบด้วย

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา

  1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ถนน  ทางระบายน้ำ  สะพาน  ทางเท้า

  2.  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

  3.  ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา  และขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปา

  4. ก่อสร้าง  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

  5.  ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งน้ำ  คูคลอง  และการระบายน้ำ

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  การกีฬา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประกอบด้วย 5  แนวทางพัฒนา

  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชน

  2.  พัฒนาอาคาร  สถานที่  สื่อ  อุปกรณ์  การศึกษา

  3.  ส่งเสริมและสนับสนุน  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น

  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

  5.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และฟื้นฟูประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย  3  แนวทางพัฒนา

  1.  การสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

  2.  ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  3.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   ประกอบด้วย  3  แนวทางพัฒนา

  1.  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

  2.  ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

  3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้  “การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย  6  แนวทางพัฒนา

  1.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  2.  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  3.  การสงเคราะห์สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน

  4.  การส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชน

  5.  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชน

  6.  พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ประกอบด้วย  7  แนวทางการพัฒนา

  1.  การจัดทำแผนพัฒนาภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานต่าง  ๆ

  2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในภารกิจของเทศบาล

  4.  พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร

  5.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน  

  6.  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

  7.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย