:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

      เทศบาลตำบลกองดินเป็นเทศบาลหนึ่งของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอแกลงประมาณ 18 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของหมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 และ 8 ของตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ผ่าน เทศบาลตำบลกองดิน มีพื้นที่ประมาณ 9,200 ไร่ หรือประมาณ 14.75 ตารางกิโลเมตร

 

อาณาเขตการติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     เขต อบต.กองดิน

ทิศใต้          ติดต่อกับ     เขต อบต.พังราด

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    เขต เทศบาลตำบลนายายอาม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      เขต อบต.กองดิน

แนวเขต

         ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองม่วงฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กรุงเทพฯ - ตราด ฟากเหนือ 500 เมตร

         ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดระยองกับจันทบุรี ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดระยองกับจันทบุรี ตรงจุดที่อยู่ริมคลองชากขุนวิเศษฝั่งใต้

         ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมคลองชากขุนวิเศษ ฝั่งใต้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช.รย.11018 สุขไพรวัน-เกาะลอย ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ตัดริมคลองชากขุนวิเศษฝั่งใต้

         ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมคลองชากขุนวิเศษ ฝั่งตะวันตกไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเลียบริมคลองม่วง ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กรุงเทพฯ – ตราด บรรจบกันหลักเขตที่ 1

 

สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 

          สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาหิน มีคลองไหลผ่าน 5 สาย พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้นเงาะ ทุเรียน  ยางพารา ส่วนทางทิศใต้มีพื้นที่เป็นภูเขาหิน เรียกว่า “เขาสุขไพรวัน”

          สภาพอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 ๐C สภาพอากาศตลอดปีไม่แตกต่างกันมากนัก

ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่เดือน      กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือน     มิถุนายน - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน     พฤศจิกายน - มกราคม

สภาพสังคม

ประชากร
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกองดิน มีประชากรทั้งสิ้น 4,897 คน เป็นชาย 2,453 คน หญิง 2,444 คน จำนวนครัวเรือน 1,489 ครัวเรือน ดังนี้

ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลตำบลกองดิน

 

ลำดับที่

หมูที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ร้อยละ

ของครัวเรือนทั้งหมด

ร้อยละ

ของประชากรทั้งหมด

1

หมู่ที่ 1 บ้านสี่แยกกองดิน

477

1,304

32.03

26.63

2

หมู่ที่ 2 บ้านกองดิน

179

625

12.02

12.76

3

หมู่ที่ 3 บ้านสุขไพรวัน

383

1,523

25.72

31.1

4

หมู่ที่ 4,7 บ้านเนินพูนสิน

122

364

8.19

7.43

5

หมู่ที่ 6 บ้านชากขุนวิเศษ

123

443

8.26

9.05

6

หมู่ที่ 8 บ้านยายพริ้ง

204

590

13.70

12.05

7

หมู่ที่ 77 ทะเบียนบ้านกลาง

1

48

0.07

0.98

8

หมู่ที่ 78 ทะเบียนบ้านกลาง

-

-

 -

-

รวม

1,489

4,897

99

100

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล

รายการ

จำนวนประชากร

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

1.จำนวนประชากรในเขตเทศบาล

5,010

4,910

4,897

2. จำนวนประชากรเพศชาย

2,519

2,452

2,453

3. จำนวนประชากรเพศหญิง

2,491

2,458

2,444

4. จำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง

3,826

3,619

3,769

5. มีอัตราการเพิ่มของประชาชน ร้อยละ/ปี

-0.01

-2.04

-0.27

6. มีอัตราความหนาแน่นของประชากร

340

333

332

7. จำนวนครัวเรือน

1,447

1,473

1,489

 

ลักษณะชุมชนในท้องถิ่น
     ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก้ำกึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกันและกัน และมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือด วงศ์ตระกูล มีความสามารถในการรวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านได้สูง
     ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกองดิน มีทั้งสิ้น 6 ชุมชน
        1. ชุมชนบ้านสี่แยกกองดิน หมู่ที่ 1
        2. ชุมชนบ้านกองดิน หมู่ที่ 2
        3. ชุมชนบ้านสุขไพรวัน หมู่ที่ 3
        4. ชุมชนบ้านเนินพูนสิน หมู่ที่ 4,7
        5. ชุมชนบ้านชากขุนวิเศษ หมู่ที่ 6
        6. ชุมชนบ้านยายพริ้ง หมู่ที่ 8

สถาบันการศึกษา
     สถานศึกษาในเทศบาลตำบลกองดิน มีระดับประถมศึกษา 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกองดินและโรงเรียนวัดสุขไพรวัน มีทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตารางแสดงข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกองดิน

โรงเรียน

ระดับ

สังกัด

ห้องเรียน(ห้อง)

นักเรียน(คน)

ครู/อาจารย์(คน)

โรงเรียนวัดกองดิน

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2

7

26

63

851

อาจารย์ 7
ครูจ้างสอน 1
อาจารย์ 34
ครูจ้างสอน 1

รวม

33

914

อาจารย์ 41
ครูจ้างสอน 2

ข้อมูล  เดือนพฤษภาคม 2554

สถาบันศาสนา
     
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกองดิน จำนวน3 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง คือ

วัด
     1. วัดกองดิน
     2. วัดสุขไพรวัน
     3. วัดชากขุนวิเศษ  
สำนักสงฆ์
     - สำนักสงฆ์เขาถ้ำระฆังทอง

สถานที่ราชการ 
     สถานที่ราชการ มีสถานที่ราชการ 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลกองดิน สถานีอนามัยตำบลกองดิน และตู้ยามตำรวจกองดิน

ตลาดเอกชนในเขตเทศบาลตำบลกองดิน
     1.ตลาดนัดจารุวัฒน์(สระบัว)

     2.ตลาดนัดชุมชนบ้านสุขไพรวัน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
     ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ภายในท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีนิยมตามเทศกาลและวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

     การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เนื่องจากในด้านทิศใต้ของเทศบาลมีภูเขาหินจึงทำให้มีการประกอบการอุตสาหกรรมระเบิดและย่อยหิน  และมีการจ้างงานสร้างอาชีพขึ้นในพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 24.8 % ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด เช่น การทำสวนผลไม้ ทำไร่ ทำสวนยางพารา เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเหมาะแก่การเพาะปลูก และอาชีพที่รองลงมาจากการทำการเกษตร คือ อาชีพค้าขาย และอาชีพประมง

สรุปข้อมูล จปฐ.  ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล  ด้านการประกอบอาชีพ
 1. ทำไร่ จำนวน 3 คน
 2. ทำนา จำนวน  - คน
 3. ทำสวน จำนวน 149 คน
 4. เลี้ยงสัตว์ จำนวน - คน
 5. ประมง จำนวน 2 คน
 6. ค้าขาย จำนวน 139 คน
 7. ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 37 คน
 8. รับจ้าง จำนวน 792 คน
 9. ทำงานประจำรับราชการ จำนวน 16 คน
10. ทำงานประจำเอกชน/บริษัท/โรงงาน จำนวน 36 คน
11. ว่างงาน จำนวน  244 คน
12. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 412 คน
13. ประกอบอาชีพที่อื่น จำนวน 63 คน

การใช้ที่ดิน
     ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วยการทำการเกษตรเพาะปลูกโดยที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพส่วนมากจะเป็นของตนเอง

การเกษตรกรรม
     เป็นสาขาที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำไร่ ทำสวน พืชสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน ยางพารา เงาะ ขนุน ฟักทอง มังคุด มันสำปะหลัง เป็นต้น

การอุตสาหกรรม
 เทศบาลตำบลกองดินมีประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
     1. กิจการระเบิดหินและย่อยหิน จำนวน 2 แห่ง
     2. กิจการย่อยหิน จำนวน แห่ง
     3. กิจการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำนวน 1 แห่ง

การพาณิชยกรรม/การบริการ
     ตารางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และบริการในเขตเทศบาล

ประเภท

จำนวน

โรงงานขนาดเล็ก

-

โรงงานขนาดกลาง

5

โรงงานขนาดใหญ่

-

บริษัท

6

ห้างหุ้นส่วน

-

สถานีบริการน้ำมัน

4

ปั๊มลอย

1

ร้านค้าต่าง  

72

ร้านอาหาร

7

ฟาร์มเลี้ยงไก่

2

ฟาร์มเลี้ยงหมู

-

 

การท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ได้แก่  
   1. สำนักสงฆ์เขาถ้ำระฆังทอง
   2. วัดกองดิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์    
   3. สะพานเดินเท้าชมป่าชายเลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น ถ้ำเขาวง อนุสาวรีย์สุนทรภู่ น้ำตกเขาชะเมา แหลมแม่พิมพ์ อ่าวไข่ เป็นต้น

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

                  การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลกองดิน ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก  ซึ่งถนนสายหลักในพื้นที่ ได้แก่ ถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ส่วนถนนเชื่อม ระหว่าง หมู่บ้านและซอย    ต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นถนนเทศบาลเอง โดยสรุปดังนี้

                 1.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวง มีทั้งสิ้น  2  สาย ได้แก่

                             -  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3  ( สุขุมวิท )  ระยะทาง  5,260  เมตร

                             -  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3433  ( เขาวง )  ระยะทาง  500  เมตร

                 2.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทมี   3  สาย  ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้แก่

                             -  ถนนลาดยางสายชำสมอ  ระยะทาง  600  เมตร

                             -  ถนนลาดยาง เนินพูนศิลป์-โพธิ์ไทร  ระยะทาง  478  เมตร

                             -  ถนนลาดยาง ชากขุนวิเศษ-เกาะลอย  ระยะทาง  2,370  เมตร

                 3.  ถนนเทศบาลมีทั้งสิ้น   54   สาย  

 

& ข้อมูล  :  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2556

 

การไฟฟ้า

     ในปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแรงต่ำครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  97  ของครัวเรือนทั้งหมด  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโดยการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาล  ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ  80  ของพื้นที่ทั้งหมด

 

 

การประปา

                  ปัจจุบันเทศบาลตำบลกองดิน  มีระบบประปาแบบมาตรฐานผิวดิน  จำนวน  2  แห่ง     

     1.  ข้อมูลของผู้ใช้น้ำประปา

                                      -  จำนวนผู้ใช้น้ำประปา            จำนวน  691  ครัวเรือน

                        2.  กำลังผลิต

                             2.1   โรงผลิตน้ำประปา            จำนวน   2  แห่ง

                             -โรงที่  1  สร้างเมื่อ  29  ธันวาคม  2541  งบประมาณ  1,601,200.-  บาท

                             -โรงที่  2  สร้างเมื่อ  6  พฤศจิกายน  2550 งบประมาณ.  2,847,000.-  บาท

                             2.2   กำลังการผลิต                

                                      (1)  โรงที่  1     ผลิตน้ำประปา   จำนวน  30  ลบ/ชม.

(2)  โรงที่  2    ผลิตน้ำประปา   จำนวน  50  ลบ/ชม

2.3  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการผลิตน้ำประปา  จำนวน  6  คน

                             -ลูกจ้างประจำ             จำนวน  1  คน

                             -พนักงานจ้างทั่วไป        จำนวน  5  คน

                        3.  แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา   จำนวน  2  แห่ง   คือ

                                      3.1  หุบเขาสุขไพรวัน

                                      3.2  สระน้ำสุขไพรวัน

 ข้อมูล  :  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2556

 

การสื่อสารและคมนาคม

                       ภายในเขตเทศบาลมีเครือข่ายการสื่อสาร ดังนี้

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                           13    แห่ง

ครัวเรือนที่มีวิทยุ – โทรทัศน์ประมาณ     1,000    หลังคาเรือน

เสียงตามสาย  ทั้งหมด  83  จุด  มีความครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกองดินประมาณ  95 %  ของพื้นที่ทั้งหมด  

 

การจราจร

                  สภาพการจราจรภายในเขตเทศบาล   มีถนนสุขุมวิทตัดผ่านตลอดแนวเขตเทศบาล  มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมในการจราจร  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอยู่หลายจุด เช่น บริเวณทางโค้ง สี่แยกกองดิน,สามแยกชากขุนวิเศษ – เกาะลอย,  ทางแยกเข้าโรงเรียนวัดสุขไพรวัน         และเนินพูนสิน  ซึ่งในปัจจุบันได้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแล้วจำนวน 1 จุด บริเวณสี่แยกกองดิน  ไฟสัญญาณเตือน  จำนวน 3 จุด  บริเวณทางแยกบ้านเนินพูนสิน, ทางแยกทางเข้าวัดสุขไพรวันและยูเทรินหน้าบริษัท    สุขไพรวันศิลา  จำกัด  และมีสะพานลอยคนเดินข้าม  จำนวน  2  แห่ง

 

การใช้ที่ดิน

 

             ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วยการทำการเกษตรเพาะปลูกโดยที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพส่วนมากจะเป็นของตนเอง