:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2566

 

1 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจฯ ฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ 2566 (ตค.65-มีค.66)

2 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจฯ กองสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66)

3 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจฯ กองการประปา ปีงบประมาณ 2566 ( ต.ค.65-ธ.ค.65)

4 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจฯ กองการประปา ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค.66-มี.ค 66)

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2565

 

1 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลกองดิน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
4 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลกองดิน (เม.ย-ก.ย.65) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565