:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: การพิจารณาทบทวนคำขวัญประจำจังหวัดระยอง

3 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยจังหวัดระยอง ได้กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนคำขวัญประจำจังหวัดระยอง เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดระยองมีการพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้นในทุกมิติ ส่งผลให้มิติอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง มีการพัฒนาไปตามบริบทของจังหวัดด้วย จึงมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนและปรับปรุงคำขวัญประจำจังหวัดระยอง ให้ครอบคลุมอัตลักษณ์ของจังหวัดระยองในทุกมิติ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน โดยรับฟังความคิดเห็นในทุกด้าน และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ จึงได้จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงคำขวัญจังหวัดระยอง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQmJTrzlKS30XtmhpvgeRZhMqogS7k02uPIQf6SN7G-FaJpQ/viewform

หรือ Scan QR CODE เพื่อแสดงความคิดเห็น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร