:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

15 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกองดิน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองดิน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม. และอปพร. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองดิน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร